Solve for: 1/2+(3/8-1/8)^2

Expression: $\frac{1}{2}+(\frac{3}{8}-\frac{1}{8})^{2}$

$(\frac{3}{8}-\frac{1}{8})^{2}=\frac{1}{16}$

$=\frac{1}{2}+\frac{1}{16}$ $=\frac{8}{16}+\frac{1}{16}$

Apply the fraction rule $\frac{a}{c}+\frac{b}{c}=\frac{a+b}{c}$

$=\frac{8+1}{16}$

Add the numbers: $ 8+1=9$

$=\frac{9}{16}$